محراب اسدخانی

مرتبه علمی: مربی

کارشناس ارشد پژوهش هنر

تلفن داخلی: 569

پست الکترونیکی : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی : asadkhani.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: 

 

دکتر علیرضا باوندیان

مرتبه علمی: استاد یار

دکتری پژوهش هنر

تلفن داخلی: 567

پست الکترونیک:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی : bavandian.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: مطالعات تطبیقی هنر و معماری،تحلیل و تبیین معناشناختی هنر دوران اسلامی

 

دکتر هاشم حسینی

مرتبه علمی: دانشیار

دکتری باستان شناسی و هنر اسلامی

تلفن داخلی: 500

پست الکترونیک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 صفحه شخصی :hoseini.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:کتیبه های اسلامی،:باستان شناسی و هنر اسلامی ، نقوش و نمادها،تزئینات معماری ایران در دوران اسلامی.

 hoseini hashem

دکتر محمد درویشی

مرتبه علمی: استاد یار

دکتری پژوهش هنر

تلفن داخلی: 561

پست الکترونیکی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 صفحه شخصی :darvishi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: خوشنویسی،تایپوگرافی،طراحی گرافیک.

 

مهدی درویشی

مرتبه علمی: مربی

کارشناس ارشد ارتباط تصویری

تلفن داخلی: 562

پست الکترونیک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی :mdarvishi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: تایپوگرافی،هندسه ایرانی و هنرمعاصر.

 

حسن رزمخواه

مرتبه علمی: مربی

کارشناس ارشد نقاشی

تلفن داخلی: 552

پست الکترونیک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 صفحه شخصی: razmkhah.neyshabur.ac.irr

علایق پژوهشی: نگارگری ایرانی مکتب اصفهان و دیدگاه ملاصدرا.

 

محمد زرقی

مرتبه علمی: مربی

کارشناس ارشد عکاسی

تلفن داخلی: 568

پست الکترونیک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید 

 صفحه شخصی: zarghi.neyshabur.ac.ir 

علایق پژوهشی:تاریخ عکاسی ایران،نوتوگرافی،مردم شناسی و عکاسی و محیط زیست و عکاسی.

 

 

جعفر سلیم زاده

مرتبه علمی: مربی

کارشناس ارشد پژوهش هنر

تلفن داخلی: 559

پست الکترونیک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  salimzadeh.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:تصویرسازی دینی،تصویر سازی کوک،تصویر سازی علمی و آموزشی.

 

 

علی سیدانی

مرتبه علمی: مربی

کارشناس ارشد نقاشی

تلفن داخلی: 551

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصیseydani.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: طراحی،نقاشی معاصر و مبانی هنر مدرن

 

دکتر مهرداد صدقی

دکتری ارتباط تصویری

مرتبه علمی: استادیار

شماره داخلی: 643

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:   sedghi.neyshabur.ac.ir 

علایق پژوهشی: 

 

 الهه عبداله آبادی

مرتبه علمی:مربی

کارشناسی ارشد عکاسی

تلفن داخلی:05143305572

پست الکترونیک:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:abdolahabadi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:عکاسی مستند و پرتره ،نشانه شناسی؛رابطه متن و تصویر،

چاپ های آلترناتیو

 عبداله آبادی عکاسی سایت

دکتر فرزانه فرخ فر

مرتبه علمی: استاد یار

دکتری پژوهش هنر

تلفن داخلی: 557

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 صفحه شخصی :  farrokhfar.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: هنر ایران،کتاب آرایی و رابطه هنرایران وعثمانی

 

 رضا قره باغی

مرتبه علمی: مربی

کارشناس ارشد پژوهش هنر

تلفن داخلی: 565

پست الکترونیک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 صفحه شخصی :  gharehbaghi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: تاریخ هنر،معاری سنتی و مجسمه سازی معاصر.

 

اکرم محمودی

مرتبه علمی: مربی

کارشناس ارشد هنر

تلفن داخلی: 553

پست الکترونیک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 صفحه شخصی : mahmoudi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: فرم گرایی و نگار گری بغداد.

 

عبدالله محمودی

مرتبه علمی:مربی

کارشناسی ارشد نقاشی

تلفن داخلی:564

پست الکترونیک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:

ghhhh

دکتر آرمان یعقوب پور

مرتبه علمی: استاد یار

دکتری پژوهش هنر

تلفن داخلی: 563

پست الکترونیک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی  yaghobpour.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:هنر معاصر،نقد هنرهای تجسمی و هنر مدرن