دانشکده هنر دارای کتابخانه ای با دو سالن مطالعه است که منابع فارسی و لاتین متنوع و کم یابی برای پژوهشگران فراهم نموده.

کتب فارسی 1600نسخه

کتب لاتین 1500نسخه

کتب مرجع 395نسخه

مجلات 500نسخه

 

كتابخانه