تلفن: 43305512-051

فکس: 43305234-051

کد پستی:  9319774400 

آدرس: نیشابور- ابتدای خ ولیعصر - دانشکده هنر