مقطع کارشناسی‌ارشد رشته پژوهش‌هنر، یکی از دوره‌های آموزش عالی است که هدف از آن، تشویق و ترغیب تفکر در مقوله هنر، رشد خلاقیت‌های هنری و ارتقای سطح بینش هنری و همچنین تقویت حوزه‌های آموزش و پژوهش و تالیف و تصنیف در زمینه‌های هنری و جهت‌یابی و اصلاح حرکت‌های فرهنگی است. آشنایی دانشجویان به رابطه مابین جهان‌بینی و تجلیات هنری در فرهنگ‌های مختلف از طریق تطبیق آثار مختلف هنری و آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران در ادوار تاریخی از موضوعات مورد بحث در رشته کارشناسی‌ارشد پژوهش‌هنر است.

کهن شهر نیشابور، از مراکز مهم در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران محسوب می‌شود که زمینه بروز هنرها و جریان‌های فکری بزرگی بوده و با توجه به جایگاه ممتاز آن در خراسان بزرگ، بستر مناسبی جهت مطالعات عالی هنر است. با توجه به ضرورت وجود این رشته در منطقه، دانشگاه نیشابور از سال 1391 در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته پژوهش‌هنر دانشجو می‌پذیرد و تا کنون نزدیک به یکصد دانشجو و دانش‌آموخته، جذب و تربیت نموده است.

با استناد به سرفصل مصوب دروس رشته کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر در شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت عتف مورخ 1392/6/31، شاخص‌های برنامه‌ریزی دروس این رشته عبارت است از:

الف) دانش محوری (روزآمدی، روش‌شناسی، آموزش-پژوهش محور، نظریه‌پردازی، جامع نگری، اهداف نظام آموزشی و گسترش مهارت‌ها)

ب) ارزش مداری (بومی‌سازی، نیازسنجی و آمایش سرزمین، شناخت فرهنگ و تمدن ایران-اسلامی، انسان‌محوری، نگاه تربیتی)

ج) اقتصاد، کارآفرینی و مدیریت (کسب مهارت‌ها، نوآوری و خلاقیت در بازار کار، منافع اقتصادی و کاربردی بودن)

برنامه درسی رشته پژوهش‌هنر در مقطع کارشناسی‌ارشد، جمعا 37 واحد، شامل موارد ذیل می‌شود:

  • 6 واحد دروس جبرانی
  • 23 واحد دروس اصلی
  • 8 واحد دروس اختیاری
  • و دروس کمبود برای رشته‌های کارشناسی غیرمرتبط

مقطع کارشناسی‌ارشد رشته پژوهش‌هنر، یکی از دوره‌های آموزش عالی است که هدف از آن، تشویق و ترغیب تفکر در مقوله هنر، رشد خلاقیت‌های هنری و ارتقای سطح بینش هنری و همچنین تقویت حوزه‌های آموزش و پژوهش و تالیف و تصنیف در زمینه‌های هنری و جهت‌یابی و اصلاح حرکت‌های فرهنگی است. آشنایی دانشجویان به رابطه مابین جهان‌بینی و تجلیات هنری در فرهنگ‌های مختلف از طریق تطبیق آثار مختلف هنری و آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران در ادوار تاریخی از موضوعات مورد بحث در رشته کارشناسی‌ارشد پژوهش‌هنر است.

کهن شهر نیشابور، از مراکز مهم در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران محسوب می‌شود که زمینه بروز هنرها و جریان‌های فکری بزرگی بوده و با توجه به جایگاه ممتاز آن در خراسان بزرگ، بستر مناسبی جهت مطالعات عالی هنر است. با توجه به ضرورت وجود این رشته در منطقه، دانشگاه نیشابور از سال 1391 در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته پژوهش‌هنر دانشجو می‌پذیرد و تا کنون نزدیک به یکصد دانشجو و دانش‌آموخته، جذب و تربیت نموده است.

با استناد به سرفصل مصوب دروس رشته کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر در شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت عتف مورخ 1392/6/31، شاخص‌های برنامه‌ریزی دروس این رشته عبارت است از:

الف) دانش محوری (روزآمدی، روش‌شناسی، آموزش-پژوهش محور، نظریه‌پردازی، جامع نگری، اهداف نظام آموزشی و گسترش مهارت‌ها)

ب) ارزش مداری (بومی‌سازی، نیازسنجی و آمایش سرزمین، شناخت فرهنگ و تمدن ایران-اسلامی، انسان‌محوری، نگاه تربیتی)

ج) اقتصاد، کارآفرینی و مدیریت (کسب مهارت‌ها، نوآوری و خلاقیت در بازار کار، منافع اقتصادی و کاربردی بودن)

برنامه درسی رشته پژوهش‌هنر در مقطع کارشناسی‌ارشد، جمعا 37 واحد، شامل موارد ذیل می‌شود:

6 واحد دروس جبرانی

23 واحد دروس اصلی

8 واحد دروس اختیاری

و دروس کمبود برای رشته‌های کارشناسی غیرمرتبط