دکتر علیرضا باوندیان

دکتری پژوهش هنر

مرتبه علمی: استاد یار

تلفن داخلی: 567

پست الکترونیک:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی : bavandian.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:مطالعات تطبیقی هنر و معماری،تحلیل و تبیین معناشناختی هنر دوران اسلامی

 

دکتر هاشم حسینی

دکتری باستان شناسی و هنر اسلامی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن داخلی: 500

پست الکترونیک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 صفحه شخصی : hoseini.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:کتیبه های اسلامی،:باستان شناسی و هنر اسلامی ، نقوش و نمادها،تزئینات معماری ایران در دوران اسلامی.

 

دکتر فرزانه فرخ فر

دکتری پژوهش هنر

مرتبه علمی: استاد یار

تلفن داخلی: 557

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید 

 صفحه شخصی :  farrokhfar.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:هنر ایران،کتاب آرایی و رابطه هنر ایران و عثمانی.

Farrokhfar