برپایی نمایشگاه نقاشی مشق شب توسط استاد عبدالله محمودی عضو محترم هیات علمی گروه نقاشی و مجسمه دانشکده هنر در نگار خانه  کمال الملک.

زمان 20الی 24شهریور1400

محمودی